hrvatski | deutsch | magyar | english

Repertoar

U prvi ljeti je muzikalni program jako stao pod uplivom školskoga nadsavjetnika Jakova Dobrovića i Ferija Sučića.
Postepeno smo razvijali naš vlašći ukus tako da danas guslamo tradicionalnu, modernu i crikvenu muziku.

Naš tančeni repertoar obuhvaća

  • sedam gradišćanskohrvatskih i
  • sedam hrvatskih koreografijov,
  • jednu nimšku koreografiju
  • i dvi ugarske koreografije

koreografijov.

U naš repertoar ubrajamo na primjer tance iz Posavine, Banata, Baranje, Međimurja, Bunjevcev i sridnjega Gradišća, Ražanac, Štikapronkso i Divojačko kolo, Vulkaprodrštofske tance, Malinarski tanac, Kalocsai paros, Čardaš i Vulkaprodrštofski pir.